طرح بیمه تامین اجتماعی پدیدآورندگان آثارفرهنگی وهنری

1- در این طرح پدیدآورنده موسیقی به شخصی اطلاق می شود که در یکی از تخصصهای موسیقی اعم از نوازندگی، خوانندگی ، آهنگسازی وتنظیم آهنگ به فعالیت تولیدی مستمر وحرفه ای اشتغال داشته باشند.

2- مشمولین این طرح از زمان تقاضای تحت پوشش قرارگرفتن، پدیدآورندگانی را شامل می شود که فعالیت هنری آنها مورد تایید مراجع ارزشیابی کننده ذیربط قرار گرفته باشد.

3- ادامه پوشش تامین اجتماعی پدیدآورندگان منوط به استمرار فعالیت حرفه ای ایشان است. تشخیص و تایید این استمرار برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( معاونت امور هنری ) است.

 

   

  

 

 

 

 

.