انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران با گواهینامه ثبتی از وزارت کار و امور اجتماعی ، مورد تائید سازمان بین المللی کار ILO در ژنو، دارای گواهینامه عضویت در فدراسیون بین المللی موسیقیدانان FIM در پاریس می باشد
هدف انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران طبق اساسنامه مربوطه
کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی هنرمندان اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد بمنظور نیل به اهداف انجمن صنفی . حمایت ، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء بطور اعم از طریق پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی می باشد.
کلیه هنرمندان واجد شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن در آیند
سازندگان ادوات موسیقی ، مدرّسین ، نوازندگان ، آهنگسازان ، ترانه سرایان این زمینه و خوانندگان صرفاً مشمولین حِـرف و مشاغل آزاد موسیقایی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر هنری به تشخیص کمیته فنی و شورای شعر انجمن صنفی.

 

اهداف فدراسیون بین المللی موسیقیدانان FIM طبق اساسنامه مربوط
متحد و یکپارچه ساختن اتحادیه های هنرمندان موسیقی کشورهای مختلف در یک سازمان جهانی با هدف حفاظت وارتقاء وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، هنری و منافع موسیقیدانان هم به عنوان اجرا کننده موسیقی و هم تهیه و تولید کننده ضبط اجراهای خود می باشد (مقصود کپی رایت)
آدرس سایت فدراسیون  : WWW.FIM-MUSICIANS.ORG

   

 


توضيح در مورد انجمن

ماده 131- در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي افراد يک حرفه و يا صنعت که خود متضمّن حفظ منافع جامعه باشند ميتوانند مبـادرت به تشکيل انجمنهـاي صنفـي از طريـق اداره کارو امور اجتماعـي در کل کشور نماينـد

تبصره-1
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني، انجمنهاي صنفي ميتوانند با ائتلاف يکديگـر نسبت به تشکيل کانون انجمنهاي صنفي در استان و کانون عالي انجمنهاي صنفي در کل کشور اقدام نمايند


فرازهائي از اساسنامه انجمن صنفي هنرمندان موسيقي ايران
============================


موضوع ثبت حرفه و يا صنعت 
نوازندگان
آهنگسـازان
خوانندگان
تـرانه سرايـان
سازندگـان ادوات مـوسيقي
------------------------
ماده 10 : چنانچه هر يک از اعضاء بمدت 4 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از عضويت در انجمن صنفي اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود. تبصره: انجمن صنفي ميتواند تا قبل از تحويل کارت عضويت و انصراف کتبي هر يک از اعضاء نسبت به وصول مطالبات خود از طريق مراجع قضائي اقدام قانوني نمايد. ماده 12- مجمع عمومي عاليترين رکن انجمن صنفي است که از اجتماع اعضاي حقيقي تشکيل مي شود و داراي دو نوع اجلاس است 1-مجمع عمومي عادي 2-مجمع عمومي فوق العاده - ماده 14- وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد
بررسي و تصويب تراز مالي انجمن صنفي
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره و بازرسان
  انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان
  تعيين روزنامه کثيرالانتشار يا محلي بمنظور درج آگهي هاي مربوط به انجمن صنفي
  تعيين خط مشي انجمن صنفي
تصميم گيري در مورد همکاري و يا ائتلاف با ساير تشکلهاي مشابه
شور و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلي که در دستور جلسه مجمع قرار دارد
----------------------------
ماده 22 : هيئت مديره مسؤل اداره امور انجمن صنفي و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء مي باشد. تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره 5 نفر و تعداد اعضاء علي البدل هيئت مديره دو نفر مي باشد کد براي مدت سه سال از بين اعضاء انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد. ماده 23- اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه که حداکثر يک هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشکيل مي شود از بين خود يک نفر به عنوان رئيس، يک نفر نايب رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب و طي صورتجلسه اي بمنظور صدور کارت شناسايي به وزارت کار و امور اجتماعي تسليم نمايند. تبصره:هيئت مديره مي توانند يک نفر را به عنوان دبير از بين خود و يا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايند. تشکيل کميته هاي يازده گانه از ماده 29 قسمتي از وظايف و اختيارات هيئت مدير
الف- کميته حقوقي
ب - کميته حل اختلاف
ج - کميته بررسي و تدوين آئين نامه ها
د - کميته آمار و اطلاعات
ه - کميته رفاهي
و - کميته تدارکات و پشتيباني
ز - کميته فني و شوراي شعر
ح - کميته روابط عمومي
ط - کميته تعاوني مصرف و مسکن
ي - کميته تحقيق
ک - کميته مطبوعات

ماده 15 : مجمع عمومي فوق العاده- بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي کتبي حداقل نيمي از اعضاء تشکيل ميشود و اختيارات آن بشرح ذيل است
تغيير و اصلاح اساسنامه
عزل انفرادي يا اجتماعي اعضاء هيئت مديره و يا بازرسان
تعيين و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت ساليانه اعضاء
تعيين محل مرکز اصلي و تصويب تغيير آن و يا تفويض اختيار به هيئت مديره در اين زمينه
تصويب الحاق به کانون و يا پايان دادن به همکاري با کانون و يا انجمن هاي صنفي ديگر
انحلال انجمن صنفي و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه

ماده 33 : مجمع عمومي تعداد دو نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب تا بر اساس وظايف خود عمل نمايند انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشند. ماده 34-اهم وظايف و اختيارات بازرس ويا بازرسين: 1- نظارت ورسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالـي و مراقبت در حيـن جريان امور مالي انجمن صنفـي 2- رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي 3- تهيه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومي
---------------------------
ماده 5 : عضويت کليه هنرمندان موسيقي واجد شرايط در انجمن صنفي آزاد است و هيچکس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن صنفي يا از قبول عضويت آن منع کرد

----------------------------
تبصره: اشخاصيکه خالق آثاري در موسيقي باشند و يا به نوعي در اجراي آن آثار مشارکت داشته باشند هنرمندان موسيقي ناميده ميشوند
----------------------------------
ماده 7- شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء
آراء صادره از دادگاه قضائـي درباره محـروميت از حقوق اجتماعي عضو
تغيير شغل به نحوي که مغاير با موضوع ثبت اساسنامه انجمن صنفي باشد
عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه بمدت 4 ماه
عدم رعايت مفاد اساسنامه

 

 

 

 

  

 

 

 

.