هیئت مدیره جدید منتخب مورخ 1394/03/30

 

سیاوش محمودی

عضو هیات مدیره

رفعت اله منزوی

خزانه دار

عین الله کیوانشکوه

دبیر انجمن

شهاب الدین ناظرفصیحی

نائب رئیس

محمد اطیابی

رئیس هیات مدیره

 

سروش تاجبخش

بازرس انجمن

نادر افتخاری فرد

بازرس انجمن

 

 


 


 هیئت مدیره قبلی انجمن از 90/11/18 الی93/11/18

 

شهاب الدین        ناظر فصیحی      عضو هیات مدیره ابراهیم جشنی - نایب رئیس رفعت الله منزوی خزانه دار عین الله کیوانشکوه  دبیر انجمن شادروان فرامرز رضاپور- رئیس انجمن

  

 

 

 

 

 

 

.